Call us at:

248.542.4314

​​            ZEN

Jushoku Hirai Roshi, Hombu Dojo Zensho An, Tokyo - Japan 

     Zensho An USA  Kancho,  Dr J. L. Aiello - (Deshi) of Hirai Roshi 

​​ Yamaoka Tesshu (Kensei)  Itto Shoden Muto Ryu Kenjutsu 

 Dr Murakami  Yasumasa  (Roku Menkyo Kaiden) Muto Ryu Kenjutsu

 Dr Jerry L Aiello  (Saigo no Deshi)  -  Shumpu-Kan USA  (Shibu Dojo)

 Rinzai Shu Zen

Meditation. More information here (Zensho An).

 Contact and Info:

 Zensho An USA tm / Shumpu Kan USA tm

 248.248.542.4314    drjerryaiello @gmail.org