Call us at:

248.542.4314

​​ZEN MEDITATION

Zensho An USA  Kancho - Dr J. L. Aiello   

 Yaomoka Tesshu (Soke)  Itto Shoden Muto Ryu

 Dr Murakami  Yasumasa  Muto  Ryu (Roku Menkyo Kaiden)

  Dr Jerry L Aiello  (Saigo no Deshi)  -  Zensho An, USA . (Shibu Dojo)

Meditation - Rinzai Shu Zen

Meditation. More information here (Zensho An).

Contact and Info:  Zensho An USA

888.408.6200       clinic@AielloGroup.org