Call us at:

248.542.4314

ZEN  BUDO 

​​​  AIELLO ZEN BUDO

       Zensho An Tokyo, Japan  Honbu dojo Jushoku - Hirai  Roshi

     Zensho An  USA,  Shibu Dojo Kancho  Dr J. L. Aiello (Deshi of Hirai Roshi)

​​​​ Yamaoka Tesshu (Kensei) Soke - Itto Shoden Muto Ryu Kenjutsu 

 Dr Murakami  Yasumasa  (Roku Menkyo Kaiden) Muto Ryu Kenjutsu

 Dr Jerry L Aiello  (Saigo no Deshi) Muto Ryu Kenjutsu 

 Rinzai Shu Zen Meditation

Meditation. More information here (Zensho An).

 Contact and Info:

 ZenshoAn USA tm / ShumpuKan USA tm

 248.227.6739    drjerryaiello @gmail.org

JAPANESE KARATE,    MUTO RYU  KENJUTSU  &  RINZAI SHU  ZEN MEDITATION