A.I.S. STRETCHING & SPINAL RELEASE S.R.T.

THAIASIAN INGENIOUS THAI BALM & BOTANICAL OIL WORK​ 

605 W. 11 Mile Rd. Royal Oak, MI 48067 | (248) 542 - 4314


       Zensho An Tokyo, Japan  Honbu dojo Jushoku - Hirai  Roshi

     Zensho An  USA,  Shibu Dojo Kancho  Dr J. L. Aiello (Deshi of Hirai Roshi)

 Rinzai Shu Zen Meditation

Meditation. More information here (Zensho An).

   MUTO RYU  KENJUTSU  &  RINZAI SHU  ZEN  MEDITATION

Call us at:

248.542.4314

          ZenshoAn U.S.A. 

​​​​ Yamaoka Tesshu (Kensei) Soke - Itto Shoden Muto Ryu Kenjutsu 

 Dr Murakami  Yasumasa  (Roku Menkyo Kaiden) Muto Ryu Kenjutsu

 Dr J. L. Aiello  (Saigo no Deshi) Muto Ryu Kenjutsu 

 Contact and Info:   ZenshoAn USA .org tm