A.I.S. STRETCHING & SPINAL RELEASE S.R.T.

THAIASIAN INGENIOUS THAI BALM & BOTANICAL OIL WORK​ 

605 W. 11 Mile Rd. Royal Oak, MI 48067 | (248) 542 - 4314


Call us at:

248.542.4314

ZEN  BUDO 

       Zensho An Tokyo, Japan  Honbu dojo Jushoku - Hirai  Roshi

     Zensho An  USA,  Shibu Dojo Kancho  Dr J. L. Aiello (Deshi of Hirai Roshi)

​​​​ Yamaoka Tesshu (Kensei) Soke - Itto Shoden Muto Ryu Kenjutsu 

 Dr Murakami  Yasumasa  (Roku Menkyo Kaiden) Muto Ryu Kenjutsu

 Dr J. L. Aiello  (Saigo no Deshi) Muto Ryu Kenjutsu 

 Rinzai Shu Zen Meditation

Meditation. More information here (Zensho An).

 Contact and Info:   ZenshoAn USA tm   


   MUTO RYU  KENJUTSU  &  RINZAI SHU  ZEN MEDITATION