A.I.S. STRETCHING & SPINAL RELEASE S.R.T.

THAIASIAN INGENIOUS THAI BALM & BOTANICAL OIL WORK​ 

605 W. 11 Mile Rd. Royal Oak, MI 48067 | (248) 542 - 4314


Call us at:

248.542.4314

          ZenshoAn U.S.A. 

       Zensho An Tokyo, Japan  Honbu dojo Jushoku - Hirai  Roshi

     Zensho An  USA,  Shibu Dojo Kancho  Dr J. L. Aiello (Deshi of Hirai Roshi)

​​​​ Yamaoka Tesshu (Kensei) Soke - Itto Shoden Muto Ryu Kenjutsu 

 Dr Murakami  Yasumasa  (Roku Menkyo Kaiden) Muto Ryu Kenjutsu

 Dr J. L. Aiello  (Saigo no Deshi) Muto Ryu Kenjutsu 

 Rinzai Shu Zen Meditation

Meditation. More information here (Zensho An).

Traditional ShitoKan Karate / Kenjutsu is available throughout the USA and Globally.  ShitoKan  translates as 'Personal Excellence'.  Training  offers  a wide variety of programming  including community centered classes, private instruction and International  Corporate Training Programs.  Shitokan  Karate / Kenjutsu is  taught from a Traditional Japanese Zen Budo  Rinzai Shu  philosophical  foundation. All classes    provide Zen Meditation,  Dokkyo (Sutra Chanting) and Howa philosophical Talk and discussion.

 Contact and Info:   ZenshoAn USA .org tm   

                                                 ​ Direct Contact  888.408.6200


   MUTO RYU  KENJUTSU  &  RINZAI SHU  ZEN  MEDITATION