Call us at:

248.542.4314

     Zensho An  USA,  Shibu Dojo Kancho  Dr J. L. Aiello 'Deshi of Hirai Roshi'

​​​​ Yamaoka Tesshu Kensei - Itto Shoden Muto Ryu 

 Dr Murakami  Yasumasa - Roku Menkyo Kaiden Muto Ryu 

 Dr J. L. Aiello - Dr Murakami, Monjin Sho (Saigo no deshi)

Meditation. More information here (Zensho An).

                       Japanese Budo & Zen Practice

                 Membership and Practice Information  

​           Dr Jerry Aiello  Kancho  ZenshoAn USA .org  tm     

                                         248.542.4314


ZENSHO AN

       Zensho An Tokyo, Japan  Honbu dojo Jushoku - Hirai  Roshi

 Rinzai Shu Zen / Budo Renshu

  TRADITIONAL  JAPANESE  BUDO & ZEN PRACTICE

ZenshoAn-U.S.A.    

A.I.S. STRETCHING & SPINAL RELEASE S.R.T.

THAIASIAN INGENIOUS THAI BALM & BOTANICAL OIL WORK​ 

605 W. 11 Mile Rd. Royal Oak, MI 48067 | (248) 542 - 4314